Tomato Production Greenhouse, De Zhou, China
    Publish time 2020-03-30 10:48    

Year:2017-2018

Location:De Zhou, Shan Dong Province, China

Project Scale:80000㎡

Plant: Tomato

Tomato Production Greenhouse, De Zhou, China

  Year:2017-2018

  Location:De Zhou, Shan Dong Province, China

  Project Scale:80000㎡

  Plant: Tomato